تاريخ : | | نویسنده : moch-wristwatch

ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش چهل و نهم
از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ دور ساختن مكر ‌و‌ فريب دشمنان ‌و‌ بازگردانيدن سختى ايشان
̶    اى معبود من‌ هدايتم كردى پس‌ به‌ كار بيهوده مشغول شدم، ‌و‌ پندم دادى پس‌ دادى پس‌ سخت دل گشتم، ‌و‌ نعمت نيكو عطايم نمودى پس‌ (تو را) نافرمانى كردم سپس شناختم آنچه را‌ (از من) برگردانده اى گاهى كه‌ ‌آن (گناه) را‌ به‌ من‌ شناساندى پس‌ طلب آمرزش نمودم آمرزيدى پس‌ دوباره نافرمانى كردم ‌و‌ تو‌ پوشاندى پس‌ اى خداى من‌ تو‌ را‌ است سپاس،
̶    من خود را‌ در‌ دره هاى فساد ‌و‌ تباهى افكندم، ‌و‌ در‌ راههاى سخت نابودى فرود آمدم، ‌و‌ در‌ ‌آن دره ها به‌ غلبه ها ‌و‌ سخت گيريهايت ‌و‌ به‌ فرود آمدن در‌ آنها به‌ عذابهايت روبرو شدم،
̶    و دستاويزم به‌ سوى تو‌ يگانه دانستن تست ‌و‌ وسيله ام آنست كه‌ چيزى را‌ با‌ تو‌ شريك ‌و‌ انباز نگردانيده ام، ‌و‌ با‌ تو‌ معبودى (ديگر) فرانگرفته ام، ‌و‌ با‌ جانم به‌ سوى (رحمت) تو‌ گريخته ام، ‌و‌ به‌ سوى تو‌ است گريزگاه (هر) بدكار، ‌و‌ پناهگاه كسى كه‌ بهره اش را‌ تباه كرده ‌و‌ پناهنده گشته (نيز) به‌ سوى تست،
̶    پس چه بسا دشمنى كه‌ بر‌ من‌ شمشيرش را‌ از‌ روى دشمنى از‌ غلاف بيرون آورد، ‌و‌ دم كار ‌و‌ بزرگ خود را‌ براى من‌ تيز نمود، ‌و‌ طرف تيزى ‌آن را‌ برايم نازك گردانيد ‌و‌ زهرهاى كشنده اش را‌ براى من‌ با‌ آب درهم كرد، ‌و‌ مرا آماج تيرهايش كه‌ از‌ هدف ‌و‌ نشانه نمى گذرد قرار داد ‌و‌ چشم زير نظر گرفتنش از‌ من‌ نخفت، ‌و‌ در‌ دل گذراند كه‌ شر ‌و‌ بدى به‌ من‌ برساند ‌و‌ از‌ آب بسيار تلخ تلخى ‌آن شر ‌و‌ بدى كه‌ نمى شود آشاميد آبم دهد،
̶    پس تو‌ اى معبود من‌ ناتوانيم را‌ از‌ زير بار رفتن رنجهاى گران ناظر بودى، ‌و‌ از‌ انتقام كشيدن از‌ كسى كه‌ در‌ جنگيدنش قصد من‌ كرده، ‌و‌ تنهائيم را‌ در‌ برابر بسيارى عدد ‌و‌ شماره ‌ى‌ كسى كه‌ با‌ من‌ قصد بد نموده، ‌و‌ براى گرفتار ساختنم در‌ آنچه فكر ننموده ‌و‌ از‌ ‌آن بيخبرم در‌ كمين نشسته ديدى،
̶    پس به‌ يارى كردنم آغاز نمودى ‌و‌ پشتم را‌ به‌ نيرويت محكم ‌و‌ استوار گردانيدى، آنگاه تيزى ‌و‌ برندگى او‌ را‌ شكستى ‌و‌ پس‌ از‌ آنكه در‌ گروهى (همراهان) بسيار بود او‌ را‌ تنها گذاشتى، ‌و‌ مرا بر‌ او‌ پيروزى نمودى، ‌و‌ آنچه (از سلاح گرم ‌و‌ سرد) نشانه گيرى كرده بود بر‌ خودش برگرداندى، ‌و‌ در‌ حاليكه خشمش را‌ بهبودى نداده ‌و‌ كينه اش فرو ننشسته او‌ را‌ بازگرداندى (آنگاه از‌ روى خشم) سر‌ انگشتان خود را‌ به‌ دندان گزيد ‌و‌ روى برگردانيد در‌ حالى كه‌ سپاهيانش آنچه به‌ او‌ وعده داده بودند تخلف نمودند،
̶    و چه بسيار ستمگرى كه‌ با‌ مكرهايش به‌ من‌ ستم كرد، ‌و‌ و دام شكارهايش را‌ برايم برپا نمود، ‌و‌ جستجوى مراقبت ‌و‌ نگهبانيش را‌ بر‌ من‌ گماشت، ‌و‌ در‌ كمين من‌ نشست مانند در‌ كمين نشستن درنده ‌و‌ چشم به‌ راه بودنش براى به‌ دست آوردن فرصت براى شكارش، در‌ حاليكه خوشروئى ‌و‌ چاپلوسى را‌ برايم آشكار مى ساخت، ‌و‌ با‌ خشم سخت به‌ من‌ مى نگريست،
̶    پس چون اى خداى من‌ كه‌ منزه ‌و‌ برترى فساد ‌و‌ تباهى قصد او‌ را، ‌و‌ زشتى آنچه را‌ پنهان داشته ديدى، او‌ را‌ با‌ مغز سر‌ در‌ گودالى كه‌ براى شكار كنده بود نگونسار كردى، ‌و‌ در‌ پرتگاه گودالش بازگردانيدى، تا‌ پس‌ از‌ سركشيش با‌ ذلت ‌و‌ خوارى در‌ بند دامى كه‌ مى انديشيد مرا در‌ ‌آن بيند درآمد، ‌و‌ اگر رحمت ‌و‌ مهربانى تو‌ نبود ‌و‌ نزديك بود آنچه به‌ او‌ فرود آمد بر‌ من‌ فرود آيد،
̶    و چه بسيار حسودى كه‌ به‌ سبب من‌ غصه ‌ى‌ او‌ گلوگيرش شد ‌و‌ سختى خشمش از‌ من‌ در‌ گلويش گرفت، ‌و‌ با‌ نيش زبانش مرا آزار رسانيد، ‌و‌ با‌ تهمت زدن ‌و‌ عيبجوئى غضبش را‌ بر‌ من‌ سخت گردانيد، ‌و‌ آبروى مرا نشانه تيرهاى (افتراء) خود قرار داد، ‌و‌ خوهاى پست را‌ مانند گردنبند بر‌ من‌ بست كه‌ هميشه در‌ خودش بود، ‌و‌ به‌ مكرش خشمش را‌ بر‌ من‌ سخت نمود، ‌و‌ با‌ فريبش قصد من‌ كرد
̶    پس اى خداى من‌ تو‌ را‌ خواندم در‌ حاليكه فريادرسى تو‌ را‌ مى طلبيدم، ‌و‌ به‌ زودى اجابت كردن تو‌ اعتماد داشتم، ‌و‌ مى دانستم كسى كه‌ در‌ سايه ‌ى‌ رحمت تو‌ جا گرفت شكست نمى خورد، ‌و‌ كسى كه‌ به‌ پناهگاه انتقام تو‌ پناهنده شد (از كسى) نمى ترسد پس‌ تو‌ مرا به‌ توانائيت از‌ سختى او‌ بازداشتى،
̶    و چه بسيار ابرهاى شر ‌و‌ بدى كه‌ آنها را‌ از‌ من‌ گشودى، ‌و‌ ابرهاى نعمتهائى كه‌ آنها را‌ بر‌ من‌ باراندى، ‌و‌ جويهاى رحمت ‌و‌ مهربانى كه‌ آنها را‌ پهن كردى، ‌و‌ عافيت ‌و‌ تندرستى كه‌ ‌آن را‌ بر‌ من‌ پوشاندى، ‌و‌ چشمهاى پيشامدهاى ناگوار كه‌ آنها را‌ كور گردانيدى، ‌و‌ پرده هاى اندوههائى كه‌ آنها را‌ برداشتى،
̶    و چه بسيار گمان نيكى را‌ كه‌ گواهى نموده ‌و‌ پذيرفتى، ‌و‌ فقر ‌و‌ نيازمندى كه‌ جبران نمودى، ‌و‌ در‌ افتادنى را‌ كه‌ برداشته ايستاندى، ‌و‌ بى چيزى كه‌ تغيير دادى،
̶    همه ‌ى‌ آنها انعام ‌و‌ احسان از‌ جانب تو‌ است، ‌و‌ در‌ همه ‌ى‌ آنها كوشش نمودن من‌ در‌ نافرمانيهايت بود، بدكردارى من‌ تو‌ را‌ از‌ كامل گردانيدن احسانت بازنداشت، ‌و‌ مرا ‌آن همه احسان ‌و‌ نيكى از‌ آنچه تو‌ را‌ به‌ خشم آورد منع ‌و‌ جلوگيرى ننمود تو‌ از‌ آنچه بكار مى بندى مسئول نمى شوى،
̶    قسم به‌ ذات بى مانندت چون از‌ تو‌ (نعمتى) درخواست شده بخشيده اى ‌و‌ درخواست نشده به‌ بخشش آغاز نموده اى، ‌و‌ احسانت كه‌ طلبيده شده اندك نداده اى، ‌و‌ تو‌ اى مولى ‌و‌ آقاى من‌ ابا نموده ‌و‌ نمى خواهى جز احسان ‌و‌ اكرام ‌و‌ نيكى كردن ‌و‌ نعمت بخشيدن را‌ ‌و‌ من‌ امتناع كرده ‌و‌ نمى خواهم مگر افكندن خود را‌ بدون تامل در‌ محرماتت، ‌و‌ تجاوز از‌ حدود ‌و‌ احكامت ‌و‌ غفلت ‌و‌ بى خبرى از‌ تهديدت پس‌ تو‌ را‌ است سپاس اى خداى من‌ توانائى كه‌ مغلوب نمى شود، ‌و‌ مهلت دهنده اى كه‌ عجله نمى كند،
̶    اين جاى كسى است كه‌ به‌ فراوانى نعمتها(ى تو) اقرار نموده، ‌و‌ آنها را‌ با‌ كوتاهى (در شكر) مقابله نموده، ‌و‌ درباره ‌ى‌ خود به‌ تضييع ‌و‌ تباه ساختن گواهى داده،
̶    بار خدايا من‌ به‌ وسيله ‌ى‌ منزلت بلند پايه ‌ى‌ (حضرت) محمد (صلى الله عليه ‌و‌ آله) ‌و‌ مقام گرامى على (عليه السلام) به‌ سوى تو‌ تقرب مى جويم، ‌و‌ به‌ سبب آنان به‌ درگاهت رومى آورم كه‌ مرا از‌ شر ‌و‌ بدى آنچه از‌ شر ‌آن پناه مى طلبند پناه دهى زيرا پناه دادن تو‌ مرا در‌ برابر توانگريت بر‌ تو‌ دشوار نيست، ‌و‌ تو‌ را‌ در‌ برابر توانائيت به‌ رنج نمى افكند ‌و‌ تو‌ بر‌ هر‌ چيز توانائى،
̶    پس اى خداى من‌ از‌ رحمت ‌و‌ مهربانى ‌و‌ هميشگى توفيق ‌و‌ راهنمائى خود به‌ من‌ ببخش آنچه كه‌ ‌آن را‌ نردبان قرار دهم كه‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن به‌ سوى خوشنوديت بالا روم، ‌و‌ از‌ عقاب ‌و‌ كيفرت ايمن گردم، اى مهربانترين مهربانان
متن عربی صحیفه سجادیه (49)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي دِفَاعِ كَيْدِ الْأَعْدَاءِ، وَ رَدِّ بَأْسِهِمْ)
إِلَهِي هَدَيْتَنِي فَلَهَوْتُ، وَ وَعَظْتَ فَقَسَوْتُ، وَ أَبْلَيْتَ الْجَمِيلَ فَعَصَيْتُ، ثُمَّ عَرَفْتُ مَا أَصْدَرْتَ إِذْ عَرَّفْتَنِيهِ، فَاسْتَغْفَرْتُ فَأَقَلْتَ، فَعُدْتُ فَسَتَرْتَ، فَلَكَ إِلَهِي الْحَمْدُ. تَقَحَّمْتُ أَوْدِيَةَ الْهَلَاكِ، وَ حَلَلْتُ شِعَابَ تَلَفٍ، تَعَرَّضْتُ فِيهَا لِسَطَوَاتِكَ وَ بِحُلُولِهَا عُقُوبَاتِكَ. وَ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ التَّوْحِيدُ، وَ ذَرِيعَتِي أَنِّي لَمْ أُشْرِكْ بِكَ شَيْئاً، وَ لَمْ أَتَّخِذْ مَعَكَ إِلَهاً، وَ قَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي، وَ إِلَيْكَ مَفَرُّ الْمُسي‏ءِ، وَ مَفْزَعُ الْمُضَيِّعِ لِحَظِّ نَفْسِهِ الْمُلْتَجِئِ. فَكَمْ مِنْ عَدُوٍّ انْتَضَى عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ، وَ شَحَذَ لِي ظُبَةَ مُدْيَتِهِ، وَ أَرْهَفَ لِي شَبَا حَدِّهِ، وَ دَافَ لِي قَوَاتِلَ سُمُومِهِ، وَ سَدَّدَ نَحْوِي صَوَائِبَ سِهَامِهِ، وَ لَمْ تَنَمْ عَنِّي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ، وَ أَضْمَرَ أَنْ يَسُومَنِي الْمَكْرُوهَ، وَ يُجَرِّعَنِي زُعَاقَ مَرَارَتِهِ. فَنَظَرْتَ يَا إِلَهِي إِلَى ضَعْفِي عَنِ احْتِمَالِ الْفَوَادِحِ، وَ عَجْزِي عَنِ الِانْتِصَارِ مِمَّنْ قَصَدَنِي بِمُحَارَبَتِهِ، وَ وَحْدَتِي فِي كَثِيرِ عَدَدِ مَنْ نَاوَانِي، وَ أَرْصَدَ لِي بِالْبَلَاءِ فِيمَا لَمْ أُعْمِلْ فِيهِ فِكْرِي. فَابْتَدَأْتَنِي بِنَصْرِكَ، وَ شَدَدْتَ أَزْرِي بِقُوَّتِكَ، ثُمَّ فَلَلْتَ لِي حَدَّهُ، وَ صَيَّرْتَهُ مِنْ بَعْدِ جَمْعٍ عَدِيدٍ وَحْدَهُ، وَ أَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ، وَ جَعَلْتَ مَا سَدَّدَهُ مَرْدُوداً عَلَيْهِ، فَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ غَيْظَهُ، وَ لَمْ يَسْكُنْ غَلِيلُهُ، قَدْ عَضَّ عَلَى شَوَاهُ وَ أَدْبَرَ مُوَلِّياً قَدْ أَخْلَفَتْ سَرَايَاهُ. وَ كَمْ مِنْ بَاغٍ بَغَانِي بِمَكَايِدِهِ، وَ نَصَبَ لِي شَرَكَ مَصَايِدِهِ، وَ وَكَّلَ بِي تَفَقُّدَ رِعَايَتِهِ، وَ أَضْبَأَ إِلَيَّ إِضْبَاءَ السَّبُعِ لِطَرِيدَتِهِ انْتِظَاراً لِانْتِهَازِ الْفُرْصَةِ لِفَرِيسَتِهِ، وَ هُوَ يُظْهِرُ لِي بَشَاشَةَ الْمَلَقِ، وَ يَنْظُرُنِي عَلَى شِدَّةِ الْحَنَقِ. فَلَمَّا رَأَيْتَ يَا إِلَهِي تَبَاركْتَ وَ تَعَالَيْتَ دَغَلَ سَرِيرَتِهِ، وَ قُبْحَ مَا انْطَوَى عَلَيهِ، أَرْكَسْتَهُ لِأُمِّ رَأْسِهِ فِي زُبْيَتِهِ، وَ رَدَدْتَهُ فِي مَهْوَى حُفْرَتِهِ، فَانْقَمَعَ بَعْدَ اسْتِطَالَتِهِ ذَلِيلًا فِي رِبَقِ حِبَالَتِهِ الَّتِي كَانَ يُقَدِّرُ أَنْ يَرَانِي فِيهَا، وَ قَدْ كَادَ أَنْ يَحُلَّ بِي لَوْ لَا رَحْمَتُكَ مَا حَلَّ بِسَاحَتِهِ. وَ كَمْ مِنْ حَاسِدٍ قَدْ شَرِقَ بِي بِغُصَّتِهِ، وَ شَجِيَ مِنِّي بِغَيْظِهِ، وَ سَلَقَنِي بِحَدِّ لِسَانِهِ، وَ وَحَرَنِي بِقَرْفِ عُيُوبِهِ، وَ جَعَلَ عِرْضِي غَرَضاً لِمَرَامِيهِ، وَ قَلَّدَنِي خِلَالًا لَمْ تَزَلْ فِيهِ، وَ وَحَرَنِي بِكَيْدِهِ، وَ قَصَدَنِي بِمَكِيدَتِهِ. فَنَادَيْتُكَ يَا إِلَهِي مُسْتَغِيثاً بِكَ، وَاثِقاً بِسُرْعَةِ إِجَابَتِكَ، عَالِماً أَنَّهُ لَا يُضْطَهَدُ مَنْ أَوَى إِلَى ظِلِّ كَنَفِكَ، وَ لَا يَفْزَعُ مَنْ لَجَأَ إِلَى مَعْقِلِ انْتِصَارِكَ، فَحَصَّنْتَنِي مِنْ بَأْسِهِ بِقُدْرَتِكَ. وَ كَمْ مِنْ سَحَائِبِ مَكْرُوهٍ جَلَّيْتَهَا عَنِّي، وَ سَحَائِبِ نِعَمٍ أَمْطَرْتَهَا عَلَيَّ، وَ جَدَاوِلِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَهَا، وَ عَافِيَةٍ أَلْبَسْتَهَا، وَ أَعْيُنِ أَحْدَاثٍ طَمَسْتَهَا، وَ غَوَاشِي كُرُبَاتٍ كَشَفْتَهَا. وَ كَمْ مِنْ ظَنٍّ حَسَنٍ حَقَّقْتَ، وَ عَدَمٍ جَبَرْتَ، وَ صَرْعَةٍ أَنْعَشْتَ، وَ مَسْكَنَةٍ حَوَّلْتَ. كُلُّ ذَلِكَ إِنْعَاماً وَ تَطَوُّلًا مِنْكَ، وَ فِي جَمِيعِهِ انْهِمَاكاً مِنِّي عَلَى مَعَاصِيكَ، لَمْ تَمْنَعْكَ إِسَاءَتِي عَنْ إِتْمَامِ إِحْسَانِكَ، وَ لَا حَجَرَنِي ذَلِكَ عَنِ ارْتِكَابِ مَسَاخِطِكَ، لَا تُسْأَلُ عَمَّا تَفْعَلُ. وَ لَقَدْ سُئِلْتَ فَأَعْطَيْتَ، وَ لَمْ تُسْأَلْ فَابْتَدَأْتَ، وَ اسْتُمِيحَ فَضْلُكَ فَمَا أَكْدَيْتَ، أَبَيْتَ يَا مَوْلَايَ إِلَّا إِحْسَاناً وَ امْتِنَاناً وَ تَطَوُّلًا وَ إِنْعَاماً، وَ أَبَيْتُ إِلَّا تَقَحُّماً لِحُرُمَاتِكَ، وَ تَعَدِّياً لِحُدُودِكَ، وَ غَفْلَةً عَنْ وَعِيدِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ إِلَهِي مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ، وَ ذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ. هَذَا مَقَامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النِّعَمِ، وَ قَابَلَهَا بِالتَّقْصِيرِ، وَ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالتَّضْيِيعِ. اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالْمُحَمَّدِيَّةِ الرَّفِيعَةِ، وَ الْعَلَوِيَّةِ الْبَيْضَاءِ، وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِهِمَا أَنْ تُعِيذَنِي مِنْ شَرِّ كَذَا وَ كَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضِيقُ عَلَيْكَ فِي وُجْدِكَ، وَ لَا يَتَكَأَّدُكَ فِي قُدْرَتِكَ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَ دَوَامِ تَوْفِيقِكَ مَا أَتَّخِذُهُ سُلَّماً أَعْرُجُ بِهِ إِلَى رِضْوَانِكَ، وَ آمَنُ بِهِ مِنْ عِقَابِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.